ريسك

you are looking for someone to review all your insurance policies together. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببنند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود

2023-02-01
    نما ج انظمة المعلومات
  1. مادة شيميايي: سرطانزا
  2. Behrooz Ghozati
  3. مدیریت ریسک
  4. ألعاب استراتيجية